همه نوشته در مجموعه

ICDL

شرایط قبولی در آموزان ICDL

شرایط قبولی در آزمون­های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شرح زیر میباشد : الف : حد نصاب قبولی در آزمون کتبی ۵۰ از ۱۰۰ ب : حدنصاب قبولی در آزمون عملی ۷۰ از ۱۰۰ ج : شرط…

ادامه مطلب